Italian wedding venues in Amalfi, Portofino Riviera, Tuscany, Umbria, Venice, Rome, Italian Lakes, Puglia.

Favourites Cart

l4, l3, l2, l1, v6, v5, v4, v2, v3, v1, ab, a3, a5, a4, a2, P6, P2, a1, T2, Pu4, Pu4, A4, L1, P3, T10, Pu4, Pu5, Pu4, Pu1, Pu3, Pu2, Pu6, T6, P5, M2, M5, M4, P3, P6, P1, T11, L3, L6, L1, L4, Pu6, T7, Pu3, T1, T8, T4, T5, R5, Li3, U2, T3, Li2, R1, U3, R4, R3, R2, V6, V4, V3, A6, V2, A1, M4, Pu4, Pu3, Pu2, Pu6, Pu5, V5, Pu6, Pu5, Pu4, Pu3, Pu2, Pu1, M4, M5, M2, M3, M1, AB, Pu2, Pu4, P6, P5, P4, P3, P2, T1, T7, L6, T2, P1, L5, L4, L3, Pu6, L1, L2, T8, Pu5, T3, Pu3, T5, Pu1, T6, F1, T11, T4, T9, T10, Li1, Li2, Li3, U3, U4, U1, R3, R5, R4, R1, V5, R2, V6, U2, A1, A2, A3, A4, A5, AB, V1, V2, V3, V4, V5, L1, L2, L3, L5, L4, L6, V6, R1, R2, R3, R4, R5, U1, U2, U3, U4, Li1, Li2, T1, Li3, T2, T3, T4, T5, T6, T8, T7, T9, T10, T11, F1, Pu1, Pu2, Pu3, Pu4, Pu5, Pu6, P1, P2, P4, P3, P5, P6, A3, A2, A1, A4, A6, A5, V1, V2, V3, V4, V6, L1, L2, L3, L4, A1, A2, A3, A4, A5, AB, V1, V2, L5, L6, R1, R2, R3, R4, R5, U1, U2, U3, U4, V3, V4, V5, V6, L1, L2, L3, L4, L5, L6, R1, Li1, Li2, Li3, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, R2, R3, R4, R5, U1, U2, U3, U4, Li1, Li2, Li3, T9, T10, T11, F1, Pu1, Pu2, Pu3, Pu4, Pu5, Pu6, L1, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, P1, P2, P3, P4, P5, P6, M1, M2, M3, M4, M5, F1, Pu1, Pu2, Pu3, Pu4, Pu5, Pu6, L1, P1, P2, P3, P4, P5, P6, M1, M2, M3, M4, M5, A1, A2, A3, A4, A5, A6, V1, V2, V3, V4, V5, V6, R1, R2, R3, R4, R5, U1, U2, U3, U4, Li1, Li2, Li3, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, F1, Pu1, Pu2, Pu3, Pu4, Pu5, Pu6, L1, L2, L3, L4, L5, L6, P1, P2, P3, P4, P5, P6, M1, M2, M3, M4, M5, Pu1, Pu2, Pu3, Pu4, Pu5, Pu6, A1, A2, A3, A4, A5, A6, V1, V3, V6, R2, R5, U3, Li2, T1, T4, T6, T9, F1, Pu2, Pu5, L1, L4, P1, P4, P6, M3, R1, R4, A3, R2, R5, V1, A1, A2, A3, A4, A5, AB, V1, V2, V3, V4, V5, V6, L1, L2, L3, L4, L5, L6, R1, R2, R3, R4, R5, U1, U2, U3, U4, Li1, Li2, Li3, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, F1, Pu1, Pu2, Pu3, Pu4, Pu5, Pu6, L1, P1, P2, P3, P4, P5, P6, M1, M2, M3, M4, M5, A1, A2, A3, A4, A5, A6, V1, V2, V3, V4, V5, V6, R1, R2, R3, R4, R5, U1, U2, U3, U4, Li1, Li2, Li3, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, F1, Pu1, Pu2, Pu3, Pu4, Pu5, Pu6, L1, L2, L3, L4, L5, L6, P1, P2, P3, P4, P5, P6, M1, , M3, M4, M5, Pu1, Pu2, Pu3, Pu4, Pu5, Pu6, A1, A2, A3, A4, A5, AB, V1, V2, V3, V4, V5, V6, L1, L2, L3, L4, L5, L6, R1, R2, R3, R4, R5, U1, U2, U3, U4, Li1, Li2, Li3, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, F1, Pu1, Pu2, Pu3, Pu4, Pu5, Pu6, L1, P1, P2, P3, P4, P5, P6, M1, M2, M3, M4, M5, AB, Pu4, A1, A2, A3, A4, AB, A5, A2, A5, l5, l6, r1, r2, r3, r4, r5, u1, u2, u3, u4, li1, li2, li3, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11, f1, pu1, pu2, pu3, pu4, pu5, pu6, p1, p2, p3, p4, p5, p6, T1, U1, A2, Pu1, P4, T1, R1, T1, AB, A1, A1, A2, A3, A4, A2, A3, A4, A5, A5, AB, V1, AB, V1, V2, V4, V3, V2, V3, V4, V5, V6, L1, V5, V6, L1, L2, L3, L4, L2, L3, L4, L5, L6, R1, L5, L6, R1, R2, R3, R4, R2, R3, R4, R5, U1, U2, R5, U1, U2, U3, U4, Li1, U3, U4, Li1, Li2, Li3, T1, Li2, Li3, T1, T2, T3, T4, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T8, T9, T10, T11, F1, Pu1, T11, F1, Pu1, Pu2, Pu3, Pu4, Pu2, Pu3, Pu4, Pu5, Pu6, Pu5, P1, Pu6, P1, P2, P3, P4, P2, P3, P4, P5, P6, P5, P6, A1, A2, A1, A2, A3, A4, A3, A4, V1, V2, V1, V2, A6, V3, A5, A6, V3, A5, V4, V5, V6, V4, V5, V6, R1, R2, R3, R1, R2, R3, R4, R5, U1, R4, R5, U1, U2, U3, U4, U2, U3, U4, Li1, Li2, Li3, Li1, Li2, Li3, T1, T2, T3, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T7, T8, T9, T10, T11, F1, T10, T11, F1, Pu1, Pu2, Pu3, Pu1, Pu2, Pu3, Pu4, Pu5, Pu6, Pu4, Pu5, Pu6, L1, L2, L3, L1, L2, L3, L5, L4, L6, L5, L4, L6, P1, P2, P3, P1, P3, P2, P4, P5, P6, P5, P4, P6, M2, AB, M2, AB, M1, M1, M3, M4, M3, M5, M4, M5, Pu1, Pu1, Pu2, Pu3, Pu2, Pu3, Pu4, Pu5, Pu6, Pu4, Pu5, Pu6, A3, A1, A2, A2, A1, A4, A5, A3, A4, A5, AB, V1, V2, V1, AB, V2, V3, V4, V5, V3, V4, V5, V6, L2, L1, V6, L2, L1, L4, L3, L5, L4, L3, L5, L6, R1, R2, R1, L6, R2, R3, R4, R5, R3, R4, R5, U1, U2, U3, U1, U2, U3, U4, Li1, Li2, U4, Li1, Li2, Li3, T1, T2, Li3, T1, T2, T3, T4, T5, T4, T3, T5, T6, T7, T8, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T9, T10, T11, F1, Pu1, Pu2, F1, Pu1, Pu2, Pu3, Pu4, Pu5, Pu3, Pu4, Pu5, Pu6, P1, P2, Pu6, P1, P2, P3, P4, P5, P3, P5, P4, P6, P6, A1, A1, A2, A3, A3, A2, A4, A5, A4, A5, A6, V2, V1, A6, V2, V1, V3, V4, V5, V3, V4, V5, V6, R1, R2, V6, R1, R2, R3, R5, R4, R3, R5, R4, U1, U2, U3, U1, U2, U3, U4, Li1, Li2, U4, Li1, Li2, Li3, T1, T2, Li3, T1, T2, T3, T4, T5, T3, T4, T5, T6, T7, T6, T8, T7, T9, T8, T10, T9, T11, T10, F1, T11, Pu1, F1, Pu2, Pu1, Pu3, Pu2, Pu4, Pu3, Pu5, Pu4, Pu6, Pu5, L1, Pu6, L2, L1, L3, L2, L3, L5, L4, L5, L6, L4, L6, P2, P2, P1, P3, P1, P4, P3, P4, P5, P6, P5, P6, AB, AB, M1, M2, M1, M3, M2, M3, M4, M5, M4, M5, Pu1, Pu2, Pu1, Pu2, Pu3, Pu4, Pu3, Pu4, Pu5, Pu6, Pu5, Pu6, A1, A1, A2, A2, A4, A3, A4, A5, A3, A5, AB, V1, V2, AB, V1, V2, V3, V4, V5, V3, V4, V5, V6, L1, L2, V6, L2, L3, L4, L1, L3, L4, L5, L6, R1, L5, L6, R1, R2, R3, R4, R2, R3, R4, R5, U1, R5, U2, U1, U2, U3, U4, U3, Li1, U4, Li1, Li2, Li3, T1, Li2, Li3, T1, T2, T3, T4, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T8, T9, T10, T11, F1, T11, Pu1, F1, Pu1, Pu2, Pu3, Pu2, Pu4, Pu3, Pu5, Pu4, Pu6, Pu5, P1, Pu6, P2, P1, P3, P2, P4, P3, P5, P4, P6, P5, P6, A1, A1, A2, A2, A3, A3, A5, A5, A4, A4, A6, A6, V1, V1, V2, V2, V3, V3, V4, V4, V5, V5, V6, V6, R2, R1, R1, R2, R3, R4, R4, R3, U1, R5, U1, R5, U2, U3, U2, U3, U4, Li1, Li2, U4, Li1, Li2, Li3, T1, T2, T1, T2, Li3, T4, T5, T3, T4, T3, T5, T8, T6, T7, T7, T8, T6, T9, T10, T11, T9, T10, T11, F1, Pu1, Pu2, F1, Pu1, Pu2, Pu3, Pu4, Pu6, Pu3, Pu4, Pu6, L1, Pu5, L4, L1, Pu5, L4, L2, L3, P1, L2, L3, P1, L6, L5, P3, L6, L5, P3, P2, P4, P5, P2, P5, P4, P6, P6, Pu1, Pu2, Pu1, Pu3, Pu2, Pu4, Pu3, Pu5, Pu4, Pu6, Pu5, Pu6, Pu4, , AB, AB, Pu6, Pu5, Pu4, Pu3, Pu2, Pu1, M5, M4, M3, M2, M1, P6, P5, P4, P3, P2, P1, L6, L5, L4, L3, L2, L1, Pu6, Pu5, Pu4, Pu3, Pu2, Pu1, F1, T11, T10, T9, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2, T1, Li3, Li2, Li1, U4, U3, U2, U1, R5, R4, R3, R2, R1, V6, V5, V4, V3, V2, V1, A6, A5, A4, A3, A2, A1, AB, M5, M4, M3, M2, M1, P6, P5, P4, P3, P2, P1, Pu6, Pu5, Pu4, Pu3, Pu2, Pu1, F1, T11, T10, T9, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2, T1, Li3, Li2, Li1, U4, U3, U2, U1, R5, R4, R3, R2, R1, L6, L5, L4, L3, L2, L1, V6, V5, V4, V3, V2, V1, AB, A5, A4, A3, A2, A1, , AB, AB, AB, U3, Pu6, Pu5, Pu4, Pu3, Pu2, Pu1, M5, M4, M3, M2, M1, P6, P5, P4, P3, P2, P1, L6, L5, L4, L3, L2, L1, Pu6, Pu5, Pu4, Pu3, Pu2, Pu1, F1, T11, T10, T9, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2, T1, Li3, Li2, Li1, U4, U3, U2, U1, R5, R4, R3, R2, R1, V6, V5, V4, V3, V2, V1, A6, A5, A4, A3, A2, A1, AB, M5, M4, M3, M2, M1, P6, P5, P4, P3, P2, P1, Pu6, Pu5, Pu4, Pu3, Pu2, Pu1, F1, T11, T10, T9, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2, T1, Li3, Li2, Li1, U4, U3, U2, U1, R5, R4, R3, R2, R1, L6, L5, L4, L3, L2, L1, V6, V5, V4, V3, V2, V1, AB, A5, A4, A3, A2, A1, T2, L6, P3, Pu4, R4, R1, P3, L1, T10, A3, U3, U3, L2, P5, U3, Li2, A4, AB, V2, A1, L6, A3, V5, U3, L3, V6, R1, R2, R4, V1, R3, A5, P5, V4, L1, L4, V3, Pu5, R5, U2, A4, U3, U4, L5, A2, U3, U1, Li1, AB, AB, AB, R2, R5, V1, , A1, A3, V3, A2, T4, T10, L1, P3, R1, R4, , A2, A3, A4, A5, A6, F1, L1, L2, L3, L4, L5, Li2, Li3, P1, P3, P4, P5, P6, Pu2, Pu3, Pu4, Pu5, Pu6, R1, R2, R3, R4, R5, T1, T10, T11, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, U1, U2, U3, U4, V1, V2, V3, V4, V5, V6, U2, Li3, U3, A1, A2, A3, A4, A5, AB, V1, V2, V3, V4, V5, V6, L1, L2, L3, L4, L5, L6, R1, R2, R3, R4, R5, U1, U2, U3, U4, Li1, Li2, Li3, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, F1, Pu1, Pu2, Pu3, Pu4, Pu5, Pu6, L1, P1, P2, P3, P4, P5, P6, M1, M2, M3, M4, M5, , A4, R2, R5, V1, , A1, A2, A3, A4, A5, AB, V1, V2, V5, V6, V3, V4, L1, L2, L3, L4, L5, L6, R1, R2, R3, R4, R5, U2, U1, U3, U4, Li1, Li2, Li3, T1, T3, T2, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, F1, T11, Pu1, Pu2, Pu3, Pu4, Pu5, Pu6, P1, P3, P2, P4, P6, P5, L6, Li2, R5, L3, T6, Pu5, L4, L1, A1, T1, L5, Li1, Pu6, T4, P5, R3, F1, L2, T7, Pu3, P3, A2, P2, Pu4, A3, P1, R2, T11, A5, T5, Li3, T8, T3, P6, T2, Pu2, P4, T10, Pu1, AB, A4, R1, R4, U1, T9, U2, U3, U4, V1, V2, V6, V3, V4, V5, L4, Li2, A4, L1, Li1, A5, A2, L3, A1, P2, L6, Li3, P3, L5, P1, P4, P5, P6, Pu2, Pu1, Pu5, A3, F1, L2, Pu4, Pu3, AB, R2, Pu6, T10, R3, R1, T11, R4, R5, T1, T2, T5, T4, T3, T6, T7, T8, U1, T9, U2, U3, U4, V3, V1, V2, V6, V4, V5, a1, a2, a3, a4, a5, ab, v1, v2, v3, v4, v5, v6, l1, l2, l3, l4, l5, l6, r1, r2, r3, r4, r5, u1, u2, u3, u4, li1, li2, li3, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11, f1, pu1, pu2, pu3, pu4, pu5, pu6, l1, p1, p2, p3, p4, p5, p6, m1, m2, m3, m4, m5, a1, a2, a3, a4, a5, a6, v1, v2, v3, v4, v5, v6, r1, r2, r3, r4, r5, u1, u2, u3, u4, li1, li2, li3, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11, f1, pu1, pu2, pu3, pu4, pu5, pu6, l1, l2, l3, l4, l5, l6, p1, p2, p3, p4, p5, p6, m1, m2, m3, m4, m5, ab, v2, v3, v4, v1, ab, a5, a4, a3, a2, a1, v5, v6, l1, l2, l3, l4, l5, l6, r1, r2, r3, r4, r5, u1, u2, u3, u4, li1, li2, li3, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11, f1, pu1, pu2, pu3, pu4, pu5, pu6, l1, p1, p2, p3, p4, p5, p6, m1, m2, m3, m4, m5, a1, a2, a3, a4, a5, a6, v1, v2, v3, v4, v5, v6, r1, r2, r3, r4, r5, u1, u2, u3, u4, li1, li2, li3, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11, f1, pu1, pu2, pu3, pu4, pu5, pu6, l1, l2, l3, l4, l5, l6, p1, p2, p3, p4, p5, p6, m1, m2, m3, m4, m5, ab, a1, a2, a3, a4, a5, ab, v1, v2, v3, v4, v5, v6, l1, l2, l3, l4, l5, l6, r1, r2, r3, r4, r5, u1, u2, u3, u4, li1, li2, li3, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11, f1, pu1, pu2, pu3, pu4, pu5, pu6, l1, p1, p2, p3, p4, p5, p6, m1, m2, m3, m4, m5, a1, a2, a3, a4, a5, a6, v1, v2, v3, v4, v5, v6, r1, r2, r3, r4, r5, u1, u2, u3, u4, li1, li2, li3, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11, f1, pu1, pu2, pu3, pu4, pu5, pu6, l1, l2, l3, l4, l5, l6, p1, p2, p3, p4, p5, p6, m1, m2, m3, m4, m5, ab, Pu6, Pu5, Pu4, Pu3, Pu2, Pu1, M5, M4, M3, M2, M1, P6, P5, P4, P3, P2, P1, L6, L5, L4, L3, L2, L1, Pu6, Pu5, Pu4, Pu3, Pu2, Pu1, F1, T11, T10, T9, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2, T1, Li3, Li2, Li1, U4, U3, U2, U1, R5, R4, R3, R2, R1, V6, V5, V4, V3, V2, V1, A6, A5, A4, A3, A2, A1, AB, M5, M4, M3, M2, M1, P6, P5, P4, P3, P2, P1, Pu6, Pu5, Pu4, Pu3, Pu2, Pu1, F1, T11, T10, T9, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2, T1, Li3, Li2, Li1, U4, U3, U2, U1, R5, R4, R3, R2, R1, L6, L5, L4, L3, L2, L1, V6, V5, V4, V3, V2, V1, AB, A5, A4, A3, A2, A1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , a1, a2, a3, a4, a5, ab, v1, v2, v3, v4, v5, v6, l1, l2, l3, l4, l5, l6, r1, r2, r3, r4, r5, u1, u2, u3, u4, li1, li2, li3, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11, f1, pu1, pu2, pu3, pu4, pu5, pu6, l1, p1, p2, p3, p4, p5, p6, m1, m2, m3, m4, m5, a1, a2, a3, a4, a5, a6, v1, v2, v3, v4, v5, v6, r1, r2, r3, r4, r5, u1, u2, u3, u4, li1, li2, li3, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11, f1, pu1, pu2, pu3, pu4, pu5, pu6, l1, l2, l3, l4, l5, l6, p1, p2, p3, p4, p5, p6, m1, m2, m3, m4, m5, ab, A2, V6, V4, L1, L2, L6, A1, A4, V2, V5, L3, V6, L4, A2, R2, R5, U3, Li2, T2, T7, T8, T3, T5, R2, R5, R3, U3, Li2, U4, T1, T4, T7, T6, T5, P6, P1, P5, Pu5, M3, Pu4, Pu1, Pu4, Pu6, L1, P5, M1, M5, U3, Pu2, T6, T4, P1, R1, L4, T6, R2, V3, T1, A1, L1, R4, A2, L2, R1, R2, R2, L6, R1, L6, L5, L4, L5, L4, L3, L2, L3, L2, L1, V6, L1, V6, V5, V5, , A1, A2, A3, A4, A5, AB, V1, V2, V3, V4, V5, V6, L1, L2, L3, L4, L5, L6, R1, R2, R3, R4, R5, U1, U2, U3, U4, Li1, Li2, Li3, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, F1, Pu1, Pu2, Pu3, Pu4, Pu5, Pu6, L1, P1, P2, P3, P4, P5, P6, M1, M2, M3, M4, M5, F1, A5, Li2, Li1, Li1, M1, V1, T1, L4, T6, U3, V6, P2, P5, U1, R2, Li3, M2, M4, P4, V3, Pu2, Pu4, T10, M5, A3, A5, V5, A2, L2, T3, Pu5, R1, T5, P1, L1, P6, T11, T9, T8, AB, Pu1, T4, R4, Li2, R3, R5, Pu6, T2, A4, V4, V2, A1, P3, M3, T7, U2, U4, F1, Pu3, L3, L6, L5, , V6, Pu2, T11, U3, T6, Li2, P6, T1, Pu3, T7, A1, Li3, A4, A2, T5, Pu1, P5, L4, V1, R1, P1, L1, R5, A3, Li1, L2, T10, L5, L3, Pu6, F1, T2, U1, L6, V2, U2, Pu5, AB, T4, V4, T8, P2, P4, T9, T3, P3, R2, V3, R3, V5, A5, U4, R2, R2, , AB, A5, A4, A3, A2, A1, V1, V2, V3, V4, V5, V6, L1, L2, L3, L4, L5, L6, R1, R2, R3, R4, R5, U1, U2, U3, U4, Li1, Li2, Li3, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, F1, Pu1, Pu2, Pu3, Pu4, Pu5, Pu6, L1, P1, P2, P3, P4, P5, P6, M1, M2, M3, M4, M5, a1, a2, a3, a4, a5, ab, v1, v2, v3, v4, v5, v6, l1, l2, l3, l4, l5, l6, r1, r2, r3, r4, r5, u1, u2, u3, u4, li1, li2, li3, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11, f1, pu1, pu2, pu3, pu4, pu5, pu6, l1, p1, p2, p3, p4, p5, p6, m1, m2, m3, m4, m5, , , , T10, T10', T10, a3, a2, a1, a4, a5, ab, v1, v2, v3, v4, v5, v6, l1, l2, l3, l4, l5, l6, r1, r2, r3, r4, r5, u1, u2, u3, u4, li1, li2, li3, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11, f1, pu1, pu2, pu3, pu4, pu5, pu6, l1, p1, p2, p3, p4, p5, p6, m1, m2, m3, m4, m5, Li1, M1, V1, T1, L4, T6, U3, V6, P2, P5, U1, R2, Li3, M2, M4, P4, V3, Pu2, Pu4, T10, M5, A3, A5, V5, A2, L2, T3, Pu5, R1, T5, P1, L1, P6, T11, T9, T8, AB, Pu1, T4, R4, Li2, R3, R5, Pu6, T2, A4, V4, V2, A1, P3, M3, T7, U2, U4, F1, Pu3, L3, L6, L5,

Venue P1

Add to Favourites

The 4-star hotel is in the beautiful restructured neo-Gothic country estate of King Carlo Alberto of Savoy.

The site also comprises the University of Gastronomic Sciences, the first Wine Bank.

The hotel itself welcomes guests in an atmosphere that is once warm and friendly, informal and refined.

Over the years we have selected the most prestigious, stunning and finest venues for civil, religious and symbolic weddings in Italy. Historical palazzi, ancient villas, tiny and hidden churches in the countryside or amazing and grand hotels in the most beautiful seaside resorts. Amalfi, Capri, Lake Como, Venice, Portofino, Rome, Florence are only few of the areas we cover.

We have the perfect venue for your Italian wedding!

Browse our selection and select the ones you prefer, check out by filling in the form. Our team will be in touch to provide details on your favorites and further ideas tailored on your enquiry so be sure to tell us all you can about your wedding!

Venue Gallery Help

Use our favourites cart to choose the venues you like and then answer a few questions to help us give you an accurate response. A member of our staff will then send you the information you requested. Try it, it's free!

4. Steps

1. Add venues that you like to the favourites cart by pressing "Add to favourites"
2. When you are finished press in the cart on the left.
3. Check your selection and then press in the middle of the page.
4. Fill in the form to give us a few details and press